Joves extutelats a Catalunya 

Els joves extutelats són nois i noies que, per motius diversos, han requerit la protecció i tutela de  l’Administració Pública i per això, mentre van ser menors d’edat, van viure fora del nucli de la família biològica, bé en centres residencials o amb famílies d’acollida. Actualment, a Catalunya aproximadament 5 de cada 1000 infants i adolescents es troben en aquesta situació (DGAIA, 2017). Un cop assolida la majoria d’edat, alguns d’aquests joves accedeixen a diferents programes i serveis de suport a la transició a la vida adulta, com per exemple recursos d’habitatge, d’inserció laboral o suport econòmic que ofereix l’Àrea de suport al Jove Tutelat i Extutelat (ASJTET) amb la col·laboració de diferents entitats. D’altres joves, un cop assolida la majoria d’edat, van a viure amb familiars, amics, coneguts o sols, amb suport o sense dels serveis de protecció.

 

El projecte CALEAMI 

El projecte CALEAMI neix de la col·laboració entre la Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits (FEPA) i el grup de recerca en Infància i Adolescència en Risc de la Universitat Autònoma de Barcelona (IARS) i la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) amb l’objectiu de recollir informació per mantenir, millorar o reajustar els serveis i programes de suport a la transició que actualment existeixen a Catalunya. El projecte planteja la creació d’un sistema de monitorització de l’experiència del col·lectiu de joves extutelats en la seva transició a la vida independent que permeti obtenir evidències empíriques sobre els resultats dels joves extutelats de manera permanent al llarg del temps.Es tracta de fer un seguiment durant vuit anys (des dels 18 fins als 26 anys) a diferents grups de joves, seleccionant-se cada any un nou grup representatiu de joves que assoleix la majoria d’edat sent tutelat, sobre el que iniciar el seguiment longitudinal.

 

 L’equip de treball 

El projecte CALEAMI és un projecte participatiu desenvolupat per investigadors, professionals, joves i tècnics de l’administració.

El projecte està liderat per una comissió promotora formada per professionals de FEPA, joves extutelats i investigadors del grup de recerca IARS. Aquesta comissió és l’encarregada de dissenyar l’estudi, validar els instruments, recollir i analitzar les dades,  redactar els resultats, i també dinamitzar la participació del consell assessor i recollir les seves propostes.

El projecte també compta amb la participació d’un consell assessor encarregat d’oferir suport en algunes de les fases del projecte. El consell assessor està conformat per altres investigadors experts en transició, joves extutelats, professionals dels centres i tècnics de l’administració. Aquest consell col·laborarà amb la comissió promotora en les diferents fases del projecte, concretament en el disseny de l’estudi i els instruments, en la recollida de dades i en la discussió dels resultats.