El Projecte CALEAMI

Per què?

La transició a la vida independent és un dels processos vitals més complexos i que més inseguretat genera en els joves. L’alt cost de la vida i les altes taxes de desocupació juvenil fan que a Catalunya molts joves optin per continuar vivint amb els seus pares fins a principis de l’edat adulta.

Aquesta no és una opció per a molts joves tutelats, que als 18 anys es veuen empesos a afrontar en solitari la seva vida sense tenir una feina, ni tan sols una formació sòlida amb què competir en un mercat de treball tan precari.

És per això que aquesta etapa és especialment difícil per al col·lectiu de joves tutelats que no tenen ni suports familiars, ni una xarxa de suport social consolidada que tenen altres joves, i que per diverses circumstàncies, sovint arriben a aquest moment amb molts menys recursos competencials i formatius que els altres joves. Són molts els estudis científics que alerten de l’alt risc que tenen aquests joves d’acabar en situacions d’exclusió, com són la desocupació, la pobresa, el sensellarisme o la delinqüència, i que es poden veure agreujats per la maternitat adolescent, els problemes afectius derivats del maltractament viscut, o el consum de substàncies.

Els programes de suport a la transició tenen la finalitat d’acompanyar a aquests joves en aquesta època tan difícil i complexa. Aquest acompanyament és molt breu en el temps, i és especialment difícil amb joves que sovint tenen una adolescència amb més inestabilitat emocional per la seva situació familiar i perquè sovint encara no han superat les situacions de trauma viscudes en el passat.

Cal, per tant, que els projectes puguin ser molt eficients, oferir recursos adaptats a les necessitats de la joventut extutelada en el context socioeconòmic en el qual fan aquesta transició. És per això que cal disposar de dades que permetin avaluar les dificultats i necessitats que canviaran a mesura que el context socioeconòmic català canviï. És per això que cal recollir informació de manera sistemàtica per obtenir evidències que permetin mantenir, millorar o reajustar els recursos, serveis i programes de suport a la transició a la vida adulta per a joves extutelats que actualment existeixen.

 

Com?

El projecte planteja la creació d’un sistema de monitorització de l’experiència del col·lectiu de joves extutelats en la seva transició a la vida independent. Aquest sistema de monitorització ha de permetre recollir periòdicament informació per mantenir, reajustar o millorar els serveis i programes de suport a la transició que actualment existeixen a Catalunya. El projecte persegueix fer un seguiment durant vuit anys (des dels 18 fins als 26 anys) a diferents grups de joves, seleccionant-se cada any un nou grup representatiu de joves que assoleix la majoria d’edat sent tutelat, sobre el que iniciar el seguiment longitudinal.

 

Qui?

El projecte CALEAMI és un projecte participatiu desenvolupat per investigadors, professionals, joves i tècnics de l’administració i neix de la col·laboració entre FEPA (Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits), el grup de recerca IARS (Infància i Adolescència en Risc Social) de la Universitat Autònoma de Barcelona i la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència). El projecte està liderat per una comissió promotora formada per professionals de FEPA, joves extutelats i investigadors del grup de recerca IARS. Aquesta comissió és l’encarregada de dissenyar l’estudi, validar els instruments, recollir i analitzar les dades, redactar els resultats, i també dinamitzar la participació del consell assessor i recollir les seves propostes.

El projecte també compta amb la participació d’un consell assessor encarregat d’oferir suport en algunes de les fases del projecte. El consell assessor està conformat per altres investigadors experts en transició, joves extutelats, professionals dels centres i tècnics de l’administració. Aquest consell col·laborarà amb la comissió promotora en les diferents fases del projecte, concretament en el disseny de l’estudi i els instruments, en la recollida de dades i en la discussió dels resultats. 

 

Quan?

El projecte CALEAMI actualment està en fase de desenvolupament i es concreta en les següents fases:

Fase 1

Disseny i desenvolupament d’un sistema pilot de monitorització.

Fase 2

Primera aplicació i validació del sistema pilot de monitorització.

Fase 3

Anàlisi dels resultats de la primera aplicació del sistema pilot de monitorització.

Fase 4

Aplicació del sistema de seguiment de manera sistemàtica cada dos anys.