Joves extutelats a Catalunya

Els joves extutelats són nois i noies que han viscut part de la seva infància i adolescència en centres residencials o bé amb famílies d’acollida a causa de dificultats en el seu entorn familiar. Cal destacar que les famílies d’acollida poden ser extenses (altres familiars) o bé alienes. Aquests joves han patit situacions de negligència, maltractament o desemparament per causes diverses i, per tant, l’Administració Publica n’ha assumit la seva tutela.

Actualment, a Catalunya 5,3 infants i adolescents de cada 1000 (DGAIA, 2017) estan tutelats. Alguns d’aquests nois i noies, un cop assolida la majoria d’edat, tenen l’oportunitat d’accedir a diferents programes i serveis de suport a la transició a la vida adulta que ofereix l’Àrea de suport al Jove Tutelat i Extutelat (ASJTET) amb la col·laboració de diferents entitats.

Els recursos existents ofereixen suport a la joventut extutelada en diferents àmbits específics. A Catalunya existeixen programes vinculats a l’habitatge, a la inserció laboral, a la formació, a l’acompanyament jurídic, psicològic o bé al suport econòmic (ASJTET, 2017; FEPA, 2017). L’any 2017 l’ASJTET va atendre a un total de 1850 joves, tenint en compte que aproximadament 140 joves tenien entre 16 i 17 anys i per tant encara seguien al sistema de protecció (DGAIA, 2017).

Els programes amb més usuaris són els vinculats als ajuts econòmics i a l’habitatge. Les prestacions econòmiquesi l’acompanyament educatiu per aprendre a gestionar-les, permeten als joves desenvolupar el seu projecte de transició, i tenen una durada de 6 mesos o bé 3 anys. Per altra banda, els programes d’habitatge van dirigits a aquells joves sense recursos propis ni familiars amb l’objectiu d’oferir-los una alternativa a un context familiar inexistent o bé molt complex per tal de donar suport al seu projecte personal i afavorir el seu desenvolupament integral. Actualment, existeixen tres recursos diferents dins d’aquests programes: pisos assistits, residències o pisos vinculats a programes d’inserció laboral, o bé el Servei d’Acompanyament Especialitzat per a joves tutelats i extutelats (SAEJ).

També són rellevants els programes d’inserció sociolaboral anomenats “Via Laboral”, que tenen com a objectiu afavorir el desenvolupament del projecte professional del col·lectiu de joves extutelats tenint en compte el seu projecte de vida i de futur. Per aconseguir-ho, el programa posa al seu abast totes les eines d’orientació i tots els recursos formatius o laborals de l’ASJTET o de la xarxa normalitzada tenint en compte les demandes dels joves.

Els serveis d’acompanyament jurídic atenen les consultes vinculades a l’estrangeria, i en menor mesura, a l’àmbit civil i penal; i els serveis de suport psicològic aquelles circumstàncies emocionals que poden dificultar el desenvolupament dels joves. La intervenció psicològica es realitza per professionals de l’ASJTET, o bé deriva al jove a recursos externs.

Finalment, el suport en l’àmbit formatiu es realitza de manera integrada i transversal en la majoria de programes existents.